SLOVENSKÉ ĽADOVÉ MEDVEDE o.z.

Slovenské ľadové medvede

Občianske združenie Slovenské ľadové medvede (SĽM) je dobrovoľným, záujmovým, nezávislým, neziskovým, nepolitickým združením otužilcov, zimných plavcov i ďalších fyzických osôb, ktorých činnosť je v súlade so stanovami združenia.

SĽM je právnickou osobou, ktorá vznikla na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov v októbri 2006 (s pôvodným názvom Slovenské ľadové medvede – Polar Bears Slovakia), registráciou Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Poslanie

Združenie vytvára možnosti na pestovanie amatérskeho športu, najmä športového otužovania, zimného plávania a diaľkového plávania pre členov aj nečlenov so zameraním na upevňovanie ich telesného a duševného zdravia a šírenie informácií o prínose otužovania a zimného plávania pre človeka.

Pôsobisko

Občianske je registrované združenie má oficiálne sídlo v Bratislave. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú pri rôznych podujatiach, prevažne v štyroch hlavných bratislavských lokalitách – Veľký Draždiak, Dunaj (zo strany Petržalky), jazero Zlaté piesky a Vajnory.

Spolupráca

Členovia sa tiež zúčastňujú podujatí iných otužileckých zoskupení na Slovensku, ktoré pôsobia v ďalších slovenských mestách, napr. v Banskej Bystrici, Nitre, Partizánskom, Veľkých Uherciach, Bánovciach nad Bebravou i Košiciach. Na tejto webstránke nájdete aj linky na partnerské združenia.

Otázky a odpovede o zimnom plávaní a členstve v SĽM

Aký je rozdiel medzi otužovaním a zimným plávaním?

Otužovanie je metóda posilňovania imunitného systému vystavovaním sa pôsobeniu chladu alebo striedaním chladu a tepla. Môže sa jednať o sprchovanie studenou vodou, ponáranie sa alebo plávanie v studenej vode, v širšom zmysle slova aj saunovanie a celoročné športovanie na čerstvom vzduchu ako aj sporé obliekanie a podobné praktiky. Zimné plávanie jednou z foriem otužovania. Dá sa tiež považovať za samostatnú športovú disciplínu.

Kedy a ako je najlepšie začať so zimným plávaním?

So zimným plávaním sa neodporúča začať nárazovo alebo šokom. Najlepšia je pozvoľná cesta – jednoducho neprestať s exteriérovým plávaním po skončení leta. Voda v prírode chladne postupne spolu s teplotou vzduchu, nápor na organizmus tak bude menší, telo si postupne na chlad zvykne. Predtým, ako však začnete, si prečítajte čo najviac informácií. Nezačínajte so zimným plávaním sami. Nájdite niekoho, kto sa tejto aktivite venuje už dlhšie a poproste ho o asistenciu. Pravidelné týždenné tréningy našich členov sú vhodným miestom kontaktu, získania informácií aj začiatku so skúsenejšími plavcami. Neváhajte nás vyhľadať a osloviť!

Kde môžem stretnúť členov združenia?

Členov združenia možno stretnúť a kontaktovať počas pravidelných tréningových stretnutí v rámci Bratislavy na umelom petržalskom jazere Veľký Draždiak, na bagrovisku vo Vajnoroch a jazere Zlaté piesky na miestach a v časoch uvedených v päte tejto webstránky. Vidieť nás môžete aj počas organizovaných podujatí popísaných v sekcii Podujatia.

Ako sa stanem členom?

Ak máte záujem o členstvo v našom združení, kontaktujte predsedu.

K čomu ma zaväzuje členstvo v SĽM?

Práva a povinnosti členov združenia sú uvedené v stanovách združenia, ktoré si môžete vyžiadať od predsedu združenia prostredníctvom emailu. Riadni členovia platia za členstvo symbolický ročný poplatok, ktorý slúži na úhradu administratívnych nákladov spojených s vedením združenia. Za účasť na oficiálne organizovaných podujatiach sa v prípade záujmu člena o takúto aktivitu platí osobitný registračný poplatok.

Slovenské ľadové medvede občianske združenie bratislavských otužilcov

Oficiálne údaje

Názov združenia: Slovenské ľadové medvede
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO: 30 868 840
Sídlo: Račianska 1545/137, 83102 Bratislava-Nové Mesto
Webové sídlo: www.zimneplavanie.sk
Cieľ činnosti: záľuby, kluby

Registračné číslo: VVS/1-900/90-29032
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 27.10.2006
Štatutárny orgán: Ing. Peter Kleinert, predseda (od 15.11.2016)

Základné (imidžové) pravidlá otužilcov / ZIPO

Výbor SĽM schválil zásady nazvané Základné (imidžové) pravidlá otužilcov a zimných plavcov, na základe skúseností z realizácie skupinových zimnoplaveckých podujatí.

Účelom ZIPO je nielen deklarovať smerovanie SĽM, ale najmä zachovať určitú etickú úroveň správania sa účastníkov uvedených stretnutí, a to kdekoľvek na Slovensku. SĽM súčasne podporuje iné obdobné zásady, zamerané na zdravotno-kondičné požiadavky a tiež správanie sa otužilcov navzájom i vo vzťahu k diváckej verejnosti, ktoré zverejnili ďalšie dve občianske združenia otužilcov na Slovensku – Ľadové medvede Bratislava a Tučniaky Žilina.

SĽM, november 2014.

1. NESPRÁVAJ SA VÝSTREDNE A NESLUŠNE

Otužilec, zimný plavec nech zostane otužilcom, zimným plavcom
Účasť na organizovaných podujatiach je dobrovoľná, ale dodržiavanie podmienok a pokynov na nich je povinné. Každý otužilec, účastník organizovaných podujatí i tréningov, sa oblieka na ne a správa na nich tak, aby neznevažoval seba a iných účastníkov, ani organizátorov podujatia a ich prácu a najmä samotný účel a význam športového otužovania a zimného plávania.

2. PRIHLÁŠKA NIE JE NADARMO

Zúčastníš sa na organizovanom podujatí, na ktoré nie si pozvaný a prihlásený?
Slušné je zúčastniť sa na organizovanom otužileckom podujatí len po prihlásení sa do určeného termínu a, v prípade požiadavky, aj následnom zaregistrovaní sa a za podmienky dodržania požiadaviek a pokynov organizátora určených v pozvánke alebo propozíciách podujatia.

3. NEZABUDNI DODRŽAŤ PODMIENKY

Už zase mešká..?
Akceptovanie organizačných pokynov a odporúčaní je nielen slušnosťou, ale aj povinnosťou. Byť dochvíľny a nenechať na seba čakať ostatných účastníkov a organizátorov podujatia je samozrejmý prejav dobrovoľnosti aj slušnosti.

4. CTI PRAVÉ OTUŽOVANIE

Nie, nechceme polemizovať
Odporúča sa „bezneoprénové“ otužovanie a zimné plávanie, teda plávanie v studenej a ľadovej vode bez rukavíc a inej „odvahu vzbudzujúcej“ neoprénovej výstroje a „podporných“ doplnkov (okrem obuvi, z bezpečnostného dôvodu), ktoré môžu oklamať tvoje telo. Vyskúšaj svoju výdrž a tam, kde je to bezpečné, plávaj naboso.

5. NEOBLEČIEŠ

Plavky robia otužilca; organizované otužilecké podujatie nie je maškarný ples
Za plavecký úbor vhodný na zimné plávanie sa nepovažuje taký, ktorý by si účastník podujatia neobliekol ani na plaváreň, kúpalisko, pláž alebo inú podobnú športovú príležitosť. Maškarné výstroje patria na osobitné podujatia; také sa môžu osobitne zorganizovať aj v ľadovej vode.

6. A NEOBLEČIEŠ

Aj čiapka robí otužilca
Za pokrývku hlavy vhodnú na organizované zimnoplavecké podujatie sa považuje plavecká čiapka a aj taká čiapka, ktorá je vhodná na iné športové činnosti, prípadne na bežné nosenie na verejnosti.

7. NEVYPIJEŠ

Nepolemizujeme „Piť, či nepiť..?“
Športy, ako beh, futbal, stolný tenis, bicyklovanie, plávanie v bazéne, korčuľovanie a iné nezačínaš popíjaním alkoholu. Zimné plávanie je náročnejšie na momentálny výdaj energie a fyzickú (srdcovú) záťaž ako niektoré iné športy. Preto nepi alkohol pred vstupom do studenej či ľadovej vody a ani po doplávaní, najmenej až do konca otužileckého podujatia.

8. NEBUDEŠ PROPAGOVAŤ INÝCH

Niet čo dodať …
Nezávislosť občianskeho združenia od politickej príslušnosti a politických aktivít je jedným zo základných princípov. Každý účastník otužileckého podujatia je povinný to rešpektovať. Propagovanie politickej reklamy účastníkmi otužileckého podujatia na oblečení alebo inak je nielen porušovaním uvedenej zásady a slušnosti, ale aj prejavom arogancie voči ostatným účastníkom a organizátorom podujatia a je neprípustné.

9. NECHAJ FANÚŠIKOVI ČO JE JEHO

Zostať otužilcom – otužovanie a zimné plávanie je to pravé
Hlučné prejavy, ako trúbenie na trúbkach a s klaksónmi, používanie zábavnej pyrotechniky a iné, hlučným fanúšikom blízke spôsoby povzbudzovania, prenechaj iným. Že sa toho od fanúšikov nedočkáš..? Práve preto. Otužilec sa nemusí predvádzať inak, keďže upúta divákov a obdivovateľov už tým, že má nielen odvahu vojsť do ľadovej vody, ale v nej aj plávať.

10. ZÁKLADOM AJ CIEĽOM JE ZDRAVIE

Dbaj stále na svoju zdravotnú kondíciu a vyhýbaj sa aktivitám, ktoré sa nezlučujú s dlhodobým otužovaním a zimným plávaním – aby si mohol naďalej otužovať. Pozitívne výsledky tohto kolobehu ťa budú ďalej motivovať a iných budú inšpirovať.